Tehnologiýa
Strategiýa
DizaýnTäze pikirler

Tendensiýalardan habarly we diňe häzirki zaman materiallaryny, täze pikirleri we ösüşleri ulanýarys.

Hyzmatlarymyz

design-service

Grafiki dizaýn

Öz grafiki stiliňizi ösdürmek: diňe şahsy blog ýa-da kompaniýa stili düşünjesi, üstünlikli taslamalaryň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Dogry korporatiw dizaýn sebäpli taslama korporatiw medeniýeti döredýär, topar ruhuny güýçlendirýär, wepalylyk duýgusy bar.

ux-service

UI / UX dizaýny

UX / UI dizaýnynyň köp maksady bar, köplenç önüm satmak, hyzmaty interfeýs arkaly ulanmak. Çeşmäni ulanmagyň aňsatdygyna, ulanyjynyň sahypaňyza bir zat etmek kararyna geljekdigine ýa-da goýjakdygyna baglydyr.

interior-service

UI / UX dizaýny

Içeri üýtgetmek barada pikir edýärsiňiz, ýöne materiallary we mebelleri gözläp söwda etmegiň perspektiwasy, gurluşyk toparyna doly gözegçilik etmegiň zerurlygy we möhletleriň näbelliligi sizi gorkuzýar? Bu ýagdaýda kwartiranyň, jaýyň ýa-da täjirçilik emläginiň dizaýn taslamasyny taýýarlamak hyzmaty size kömek eder.

3d-service

3D wizuallaşdyrma

Dizaýneriň we müşderiniň taslamanyň birmeňzeş we dogry görýändigine aç-açan düşünýändigine göz ýetirmek üçin, içerki işleriň arasynda hiç hili gapma-garşylyk ýok, 3D-wizual hyzmat bilen bilelikde açaryň aşagyndaky içerki dizaýny sargyt etmegi maslahat berýäris. taslama.

motion-service

Wideo dizaýny

Işiňiz üçin wideo mazmuny zakaz etmek isleýärsiňizmi? Hil, asyl we ajaýyp? Soň bolsa Lotta Design hereket we animasiýa studiýasyna geliň! Toparymyz - işiniň hakyky muşdaklary we işinde hakykatdanam ýanýanlar üçin islendik pikiri durmuşa geçirmäge mejbur bolanlar.

HYZMATLAR WE BAHALAR

Tilda web sahypalary

Pikiriňizi ýa-da önümiňizi görkezýän web sahypasy
4,000 TMT
-dan başlanýar

Biznes we bäsdeş derňewini ösdürmek

Pikiriňizi ýa-da önümiňizi görkezýän web sahypasy
2,000 TMT
-dan başlanýar

Logotip

Pikiriňizi ýa-da önümiňizi görkezýän web sahypasy
10,000 TMT
-dan başlanýar

Internetde telekeçiligi mahabatlandyrmak

Pikiriňizi ýa-da önümiňizi görkezýän web sahypasy
3,500 TMT
-dan başlanýar

Çap etmek we gaplamak

Wizit kartoçkalardan çylşyrymly 3D çap edilen zatlara çenli

Animasiýa, hereketi ele almak we VR / AR

Animasiýa, hereketi ele almak we wirtual hakykat

Surat, ses we wideo

Aýratyn ses gurşawy ýa-da studiýamyzda ýazylan professional mahabatlar

Aýry-aýry çözgütler

Üýtgeşik bir zat isleseňiz, görşüňize we islegleriňize laýyk çözgüt tapmaga elmydama begenýäris..

Näme sargyt etmek isleýärsiňiz?

+993 65 81-25-14 telefon arkaly habarlaşyň ýa-da isleýän gutularyňyza bellik ediň we anketaňyzy iberiň.Iň ýakyn wagtda siziň bilen habarlaşarys.
  • Dizaýn

  • Formanyň stili

  • Sahypany ösdürmek

  • Onlaýn mahabat

  • Wideo düşürmek

  • Marketing gözlegleri

Please fill the required field.
Please fill the required field.

Biz barada:

“Lotta-Design” studiýasy kompaniýalaryň korporatiw stillerini hünär taýdan ösdürmek, web sahypasynyň düşünjelerini döretmek, grafiki mazmuny, logotip dizaýny we mahabat şygarlary bilen meşgullanýar.

© Lotta DESIGN. Powered by Arassa Nusga.